میزان درصد بازاریابی سه حالت دارد:
Basic:حالت پیشفرض بازاریابی بوده که در این روش افرادی که با لینک شما خرید انجام دهند ۱۵ درصد از فروش برای شما لحاظ خواهد شد.
Normal:حالت پیشفرض بازاریابی بوده که در این روش افرادی که با لینک شما خرید انجام دهند ۲۰ درصد از فروش برای شما لحاظ خواهد شد.
Expert:حالت پیشرفته و حرفه ای بازاریابی بوده که در این روش افرادی که با لینک شما خرید انجام دهند ۲۵ درصد از فروش برای شما لحاظ خواهد شد.

توجه داشته باشید هر گونه تقلب برای جذب کاربر خلاف قوانین می باشد.